“Ruajuni nga…”

04/01/2017

Sot, kam dëshirë të përqendrohem tek një tjetër bllok hadithesh, që kanë në thelb të tyre tërheqjen e vëmendjes që na bën Resulull-llahu (a.s) për t’u distancuar nga disa sjellje dhe vepra, që në Islam […]

“E mëshiroftë All-llahu…”

03/01/2017

Në vazhdim të përhapjes së dritës së Ma të Mirit e Ma të Dashtunit (a.s), sot do të ndalem tek një tjetër bllok hadithesh nga përmbledhja e dijetarit të shquar, Imam Xhelaleddin Es-Sujuti (v. 911 […]

“Më i miri…”

02/01/2017

Ditën e djeshme ndava me ju dhjetë hadithe nga përmbledhja e dijetarit të shquar, Imam Xhelaleddin Es-Sujuti (v. 911 h.), me titull: “El-Xhamius-Sagir fi ehadithil-Beshirin-Nedhir”, (botimi i parë, Bejrut, 1990), që nisnin me fjalën e […]

“Më të mirët ndër ju…”

01/01/2017

Nga përmbledhja e Imam Xhelaleddin Es-Sujuti (v. 911 h.), me titull: “El-Xhamius-Sagir fi ehadithil-Beshirin-Nedhir”, (botimi i parë, Bejrut, 1990), ku ka grumbulluar 10031 hadithe, në 592 faqe, kam dëshirë të ndaj me ju disa prej […]

1 2 3 4