Më i miri ndër muslimanë…

30/09/2019

Sot, është koha që muslimanët të interesohen për njëri-tjetrin, të kërkojnë për njëri-tjetrin, ta mbështesin njëri-tjetrin, ta ruajnë njëri-tjetrin, të dëbojnë nga shoqëria e tyre të gjithë elementët e përçarjes, ndasitë dhe hidhërimet, që shkaktojnë […]

Rreth borxhit nga këndvështrimi islam

28/09/2019

Hadithi i kësaj mbrëmje ka një vlerë shumë të madhe, si rregullator në marrëdhëniet tona financiare me të tjerët. Bën fjalë për borxhin dhe shlyerjen e tij. Resulull-llahu (a.s.) na mëson se: “Më të mirët […]

Kujdes nga shprehjet e shirkut..!

27/09/2019

Adhurimi i All-llahut dhe mosbërja shirk Atij, është kushti i parë në rrugëtimin e besimtarit drejt xhenneteve! Adhurimi, që të jetë i shëndoshë, duhet që fillimisht njeriu ta njohë Zotin e tij, të mësojë për […]

Islami dhe lidhjet farefisnore

25/09/2019

Nuk ka si shembulli islam në formimin e marrëdhënieve të njeriut me prindin dhe farefisin e tij! Argumentet kur’anore, hadithet e të Dërguarit dhe historia e jetuar, janë dëshmitarë të jashtëzakonshëm që na frymëzojnë drejt […]

Falje nga toka, mëshirë nga qielli..!

23/09/2019

“Unë u thashë: “Kërkoni falje Zotit tuaj, se Ai vërtet falë shumë”. Ai ju lëshon nga qielli shi me bollëk…” – (Kur’ani, Nuh: 10-11). Mjafton të meditojë njeriu në mirësinë e këtij fenomeni të mrekullueshëm, […]

“Kur’ani ishte morali i tij!”…

22/09/2019

Hadithi: “Më i miri prej jush është ai që e mëson Kur’anin dhe ia mëson atë të tjerëve”, na fton të ndjekim shkallët e lartësimit në jetë nëpërmjet Kur’anit. Fillimisht duke mësuar shkronjat e tij, […]

“… më i dobishmi i tyre për ta!”

10/09/2019

E kemi për detyrë ndaj fëmijëve tanë, ndaj baballarëve, gjyshërve e hakut të Pejgamberit (a.s.) të ndërtojmë sa më shumë xhami të nevojshme për komunitetin ku jetojmë. Sikurse e kemi për detyrë të mbrojmë frymën […]

1 2