Ky Islam është shpresa e këtij shekull!

03/10/2020

Ky Islam është Dritë e pastër, që nuk njolloset nga askush në botë! Pra, sikur të mblidhen krejt djajt e botës për ta njollosur sadopak këtë Islam të pastër, nuk do ia arrijnë, të dashurit […]

La ilahe il-lall-llah!

22/01/2020

Në hadithin e njohur: “Besimi është shtatëdhjetë e ca degë, më e larta e tyre është thënia: ‘La ilahe il-lall-llah’ dhe më e papërfillshmja e tyre është largimi i të keqes nga rruga. Edhe turpi […]

A i vlerësojmë ne këto betime?

18/01/2020

Në jetën tonë, kemi nevojë ta trajtojmë kohën si gjënë më të çmueshme që na ka dhënë Zoti i gjithësisë! Në fakt, koha është vetë jeta e jonë! Dhe, këtë jetë që All-llahu i Madhëruar […]

Salavati, si udhëzim për të jetuar në dritë

16/01/2020

Ajeti 56 i sures El-Ah’zab përmban në vetvete një urdhëresë, me të cilën Zoti i gjithësisë i drejtohet besimtarëve. Mirëpo e veçanta e kësaj urdhërese është se All-llahu i Madhëruar i ka paraprirë asaj me […]

1 2 3 5