A i vlerësojmë ne këto betime?

18/01/2020

Në jetën tonë, kemi nevojë ta trajtojmë kohën si gjënë më të çmueshme që na ka dhënë Zoti i gjithësisë! Në fakt, koha është vetë jeta e jonë! Dhe, këtë jetë që All-llahu i Madhëruar […]

Salavati, si udhëzim për të jetuar në dritë

16/01/2020

Ajeti 56 i sures El-Ah’zab përmban në vetvete një urdhëresë, me të cilën Zoti i gjithësisë i drejtohet besimtarëve. Mirëpo e veçanta e kësaj urdhërese është se All-llahu i Madhëruar i ka paraprirë asaj me […]

“Si namazli!”…

30/12/2019

Hadithi: “E mëshiroftë All-llahu vëllaun tim Abdull-llah ibn Revaha, ku ta zinte namazi, ndalej”, përmban në vetvete disa mësime me dobi për jetën e muslimanit dhe marrëdhënien e tij me të tjerët dhe me Zotin. […]

1 2 3 4 5