“Armiku ynë i përbashkët nuk është Njeriu!”

“Qëllimi i Thirrjes Islame është Njeriu! Armiku ynë i përbashkët nuk është Njeriu! Armiku ynë është injoranca, jo injoranti, femohimi, jo femohuesi, padrejtësia, jo zullumqari, sëmundja, jo i sëmuri, varfëria, jo i varfëri!

Armiku i vërtetë është çdo gjë që e largon njeriun musliman nga roli i tij i vërtetë në jetë: mëkëmbësia që i ngarkoi All-llahu, për përkujdesjen dhe drejtimin e krejt njerëzve drejt çdo të mire!”

Një përmbledhje e urtë nga Shejkh Ahmed Keftaro, i Islamit dhe rolit elitar të muslimanit në jetë.

E kuptoni sesa është abuzuar dhe abuzohet akoma çdo ditë me intelektin e Njeriut të paditur e të painformuar, teksa frikësohet me “armikun e dhunshëm” të njerëzimit; “Islamin”?!

Përktheu nga arabishtja, përshtati në shqip
dhe shoqëroi me ca shënime shoqëruese:
Muhamed B. Sytari
Shkodër, më 27 shkurt 2017