Edukata, dijetari dhe ixhazeti…

“Me kulturën që na ka dhanë ai, nuk mund t’i dalim kurrë hakut, kaq Hoxhë i naltë ka kenë. Na ka mësu me pasë frikë Zotin, me pasë karakter feje, jo m’u mburrë me diploma e ixhazete!…

Na porosiste përherë: “El-ilmu bi’run vel-muzakeretu dilvun”, që do të thotë: “Dituria është pus, përsëritja është kovë”, si e si të na nxiste për të mësuar e për t’u lidhur sa më shumë me diturinë dhe përsëritjen e saj!”

– H. Musa Hoxha për Mësuesin e tij, të nderuarin H. Muhamed Bekteshi.

(Nga botimi me titull: “Hafiz Musa Hoxha- Vaizi besnik i qitabeve të vjetra…”, Shkodër, 2009).