La ilahe il-lall-llah!

22/01/2020

Në hadithin e njohur: “Besimi është shtatëdhjetë e ca degë, më e larta e tyre është thënia: ‘La ilahe il-lall-llah’ dhe më e papërfillshmja e tyre është largimi i të keqes nga rruga. Edhe turpi […]

A i vlerësojmë ne këto betime?

18/01/2020

Në jetën tonë, kemi nevojë ta trajtojmë kohën si gjënë më të çmueshme që na ka dhënë Zoti i gjithësisë! Në fakt, koha është vetë jeta e jonë! Dhe, këtë jetë që All-llahu i Madhëruar […]

Mos të ndahemi nga çështjet madhore në jetë!

17/01/2020

Të shohim se çfarë edukate kanë pasur sahabët me Pejgamberin (a.s.). Nëse ata kanë qenë të kujdesshëm që as edhe një fije pluhuri t’i bjerë trupit të Pejgamberit (a.s.), ne duhet të përpiqemi dhe të […]

Salavati, si udhëzim për të jetuar në dritë

16/01/2020

Ajeti 56 i sures El-Ah’zab përmban në vetvete një urdhëresë, me të cilën Zoti i gjithësisë i drejtohet besimtarëve. Mirëpo e veçanta e kësaj urdhërese është se All-llahu i Madhëruar i ka paraprirë asaj me […]

1 2