A besojmë ne në Kur’anin Famëlartë?

14/10/2019

Në Kur’anin Famëlartë, në suren “El-Bekare”, në ajetin 185 lexojmë se: “Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin nisi të zbriste Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe […]

Zekati, sekret i mirëqenies…

03/10/2019

Kur flasim për zekatin, kemi parasysh një ndër rrugëtimet më garante që e afrojnë njeriun besimtar me Zotin e tij, Krijuesin e gjithësisë! Kur ndalemi tek zekati, fillimisht duhet të kuptojmë se 2/5 e shtyllave […]